नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या पायाभूत सेवा व सुविधांसाठी ५ कोटींचा निधी मंजूर


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने डावी कडवी विचारसरणीचा प्रतिरोध करण्यासाठी जिल्ह्याला २०१७ - १८ ते २०१९ - २० या तीन वर्षाकरीता विशेष केंद्रीय सहाय्य जाहिर केले आहे. यापैकी २०१७ - १८ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने ५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सदर निधी जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
सदर निधी पोलिसांवरील भांवली खर्च राज्य पोलिस नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पायाभूत सेवा व सुविधा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा असे शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने २० डिसेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये निधी वितरीत करण्याकरीता नमुद केलेल्या अटी, शर्तींची पूर्तता करण्यात यावी. तसेच योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करून दिलेल्या निर्देशानुसार निधी खर्च करावा व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी केंद्र शासन व राज्य शासनास सादर करावी. वित्त विभागाच्या २ एप्रिल २०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत निधी वितरणाबाबत दिलेल्या सुचनांचे पालन करावे. केंद्र शासनाच्या २० फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशान्वये वितरीत ५ कोटी रूपये इतका निधी २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाला आहे. सदर निधी २०१७ - १८ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिला असून तो निधी २०१८ -‘ १९ या वर्षात नक्षलग्रस्त गचिरोली जिल्ह्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व सेवा यासाठी खर्च करण्यात यावा, असे नमुद करण्यात आले आहे.

   Print


News - Gadchiroli | Posted : 2018-10-13


Related Photos