केरोसीनचे हमीपत्रे चुकीची निघाल्यास होणार कारवाई


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली : 
  सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरीत अनुदानित निळया रंगाच्या केरोसिन वितरणामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता यावी व अनुदानित केरोसिनचा लाभ केवळ बिगरगॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांनाच घेता यावा. याकरिता महाराष्ट्र शासन, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांच्या  १ ऑगस्ट २०१८ च्या परिपत्रकानुसार ज्या रास्तभाव दुकानामधून व केवळ केरोसिन दुकानामधून केरोसिनचे वितरण करण्यात येते, अशा संबधित दुकानदारांनी केरोसिनपात्र लाभार्थ्यांकडून गॅसजोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र भरुन घेणेबाबत कार्यवाही चालु आहे. केरोसिनपात्र लाभार्थ्यांकडून भरुन घेतलेली केरोसिनचे  हमीपत्रे चुकीची निघाल्यास संबंधितांविरुध्द जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम १९५५  अंतर्गत कारवाई करण्यात ऍबर आहे.
  ज्या दुकानांमधुन केवळ अनुदानित केरोसिनचे वितरण करण्यात येते, त्या दुकानास जोडण्यात आलेल्या सर्व बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांना आधार क्रमांक संबधित केरोसिन परवानाधारकांकडे देणे अनिवार्य आहे. तसेच अनुदानित केरोसिनचा लाभ घेतांना शिधापत्रिकाधारकांचे नावे अथवा शिधापत्रिकावरील कोणत्याही सदस्याच्या नावे गॅसजोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. याची सर्व बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांनी नोंद घ्यावी .पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडुन गॅसजोडणी नसल्याचे हमीपत्र भरुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी किरकोळ/ हॉकर केरोसिन परवानाधारकांची राहील. कोणताही गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारक अनुदानित केरोसिनचा लाभ घेतांना आढळून आल्यास तसेच, केरोसिनपात्र लाभार्थ्यांकडून भरुन घेतलेली केरोसिनचे  हमीपत्रे चुकीची निघाल्यास संबंधितांविरुध्द जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.
 अनुदानित दराच्या केरोसिनचा अधिकाधिक लाभ केवळ बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधारकांना मिळावा याकरिता जिल्हयातील सर्व किरकोळ केरोसिन परवानाधारक व बिगर गॅसजोडणी शिधापत्रिकाधाराकांनी सदरहू कामात सहकार्य करावे. असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी ,गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

   Print


News - Gadchiroli | Posted : 2018-11-13


Related Photos